Bel 0413 300 607 | E-mail info@nemex.nl

TOpografische metingen

NEMEX is van oorsprong een landmeetkundig bureau. Mede hierdoor beheersen wij een breed scala aan disciplines binnen dit vakgebied. Onze werkzaamheden variëren van detail- en deformatiemetingen tot kadastrale werkzaamheden. Onze landmeters zijn allen zeer ervaren en hebben de beschikking over de laatste meettechnieken en technologieën. Wij stellen te allen tijde hoge eisen aan onszelf en zijn erg gedreven om onszelf iedere dag verder te ontwikkelen.

Aangezien geo-informatie zeer belangrijk is voor velen zijn er ook vele soorten opdrachtgevers. Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Projectontwikkelaars
 • Architecten
 • Adviesbureau’s
 • Rijksoverheid

Om de grote diversiteit aan werkzaamheden en opdrachtgevers zo passend mogelijk te kunnen bedienen wordt er door NEMEX gebruikgemaakt van een uitgebreid maar zorgvuldig opgebouwd instrumentarium, bestaande uit onder andere: (Robotic) total station(s), GNSS/ GPS, digitaal waterpasinstrument. Deze meettechnieken kunnen, al dan niet gecombineerd, ingezet worden. Dankzij onze jarenlange ervaring, in combinatie met ons instrumentarium, kunnen wij voor ieder project een grote nauwkeurigheid van de meetresultaten garanderen. Al onze metingen worden standaard uitgevoerd in RD (positie) en NAP (hoogte) en voldoen aan de eisen van de verschillende op te leveren formaten. Dit geldt voor onder andere: DWG, BAG, BGT, GIS, GBKN.

Veelvoorkomende werkzaamheden in dit vakgebied zijn onder andere:

Situatie- en detailmetingen

Wij voeren voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers situatie- en detailmetingen uit. Met behulp van deze metingen brengen wij onder andere percelen, bouwterreinen, maar ook volledige gebieden in kaart. Alle zichtbare objecten als wegen, bomen, wegkanten, inspectieputten, verkeersborden, lantaarnpalen, et cetera worden tijdens deze meting exact ingemeten. Deze dienst verlenen we veelal voor het uitvoeren van reconstructieprojecten en revisiemetingen. Voor het inwinnen van de benodigde meetgegevens maken wij gebruik van de modernste meettechnieken. Al onze metingen verwerken wij direct tot een CAD-tekening, deze zijn tevens ook direct te gebruiken voor 3D modellering.

Onze voornaamste kracht schuilt hem in het feit dat onze landmeetkundigen verantwoordelijk zijn voor uw volledige project, van eerste contact tot oplevering van de meetgegevens. Dit geldt voor zowel het daadwerkelijke meten als de verwerking van deze meetgegevens. Hierdoor zijn wij in staat eventuele onduidelijkheden en meetfouten zo goed als volledig uit te sluiten. Te allen tijde denken wij met u mee en verzorgen wij een meetoplossing op maat, hierbij houden we rekening met de directe omgeving en de persoonlijke eisen van u als opdrachtgever.

Hoogtemetingen

Onder een hoogtemeting verstaan we het opmeten van het hoogteverschil tussen diverse punten, dit kan door ons gemeten worden op verschillende manieren. De meest voorkomende hoogtemeting is de waterpassing. Deze meting voeren wij uit met behulp van een digitaal waterpasinstrument, waardoor een zeer hoge meetnauwkeurigheid wordt behaald. Standaard leveren wij deze service ten opzichte van het NAP. Daarnaast kan een hoogtemeting worden uitgevoerd met behulp van een van onze GNSS/ GPS systemen. Het voordeel van een dergelijke meting is de eenvoud en de snelheid waarmee deze meetgegevens gerealiseerd kunnen worden. Echter zijn deze metingen in de regel minder nauwkeurig dan wanneer wordt gewerkt met een digitaal waterpasinstrument.

De basis van een betrouwbare en juiste hoogtemeting ligt in de uitvoer van een nul-meting. Wij rapporteren de meetresultaten op maat en houden hierbij te allen tijde rekening met de eisen van de opdrachtgever. Op deze manier stellen wij u in staat, waar nodig, tijdig in te grijpen.

Tot onze mogelijkheden op het gebied van hoogtemetingen vallen onder andere:

 • Waterpassen van hoogtebouten
 • Meten van dwars- en lengteprofielen
 • Inmeten van maaiveldhoogtes, zakbakens, etc.
 • Vlakheidmetingen
 • Nauwkeurigheid waterpassingen

Kadastrale werkzaamheden

Wij zijn gespecialiseerd in meerdere kadastrale diensten en werkzaamheden. Van het inmeten en splitsen van bestaande percelen tot de reconstructie van grenzen. Onze landmeetkundige specialisten zijn in staat deze metingen zorgvuldig en nauwkeurig uit te voeren. Wij maken voor deze diensten gebruik van de bestaande officiële meetgegevens van het kadaster.

Wij bieden al onze kadastrale werkzaamheden aan op maat en geven u waar nodig vrijblijvend advies over de benodigde werkzaamheden en/ of documenten. Dankzij onze jarenlange ervaring, onze hoogwaardige meetapparatuur en de mogelijkheid u een meetoplossing te bieden op maat kunnen wij u voorzien in al uw kadastrale meetbehoeften.

Tot onze diensten op het gebied van kadastrale metingen behoren:

 • Grensreconstructies
 • Perceel(in)metingen
 • Uitzetten van percelen en grenzen
 • Splitsen van percelen

Deformatiemetingen

Omgevingsinvloeden of temperatuurinvloeden kunnen rek, krimp of verzakking van bouwwerken tot gevolg hebben. Ook ontgravingen of bouwwerkzaamheden in de directe omgeving van een object kunnen gevolgen hebben voor de bouwwerken. NEMEX heeft de beschikking over deformatie experts met jarenlange ervaring en zijn in staat u een deformatiemeting op maat aan te bieden. Onze deformatiemeting bestaat doorgaans uit meerdere metingen waarbij verplaatsingen in hoogte (Z) en/ of positie (X, Y) weergegeven wordt in een tabel of op tekening. 

Voorafgaand aan mogelijke beïnvloeding zal er een nulmeting plaatsvinden, deze wordt dubbel en onafhankelijk uitgevoerd. Door middel van een dergelijke nulmeting wordt de actuele toestand van een bepaald object vastgelegd alvorens er gestart wordt met de geplande werkzaamheden. Op ieder gewenst moment kan er een herhalingsmeting plaatsvinden waarbij een vergelijking wordt opgeleverd van de herhalingsmeting ten opzichte van zowel de vorige herhalingsmeting als de nulmeting.

Met behulp van een deformatiemeting kunt u direct en inzichtelijk achterhalen welke vervormingen er plaatsvinden. Wij voeren deze meting uit met de meest nauwkeurige digitale meetapparatuur (0,1 mm).

Tot onze diensten op het gebied van kadastrale metingen behoren:
 • Nulmetingen
 • Verticale (Z) en horizontale (X, Y) deformatiemetingen
 • Relatieve en absolute deformatiemetingen
 • Metingen binnen- en buitenzijdes bouwwerken
 • Overzichtelijke rapportage

Wat is dat nu eigenlijk, dat landmeten?

Landmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (totalstation) en/ of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van GPS en Civiele-ontwerpsoftware.

De landmeetkunde, onderdeel van de geodesie, richt zich op de meetkundige beschrijving van stukken land waarbij het effect van de aardkromming planimetrisch (dat wil zeggen het horizontale vlak) kan worden verwaarloosd (wat normaliter geldt voor gebieden niet groter dan ongeveer 40 × 40 km²).

Natuurlijk zal de landmeter zich niet puur bezighouden met het meten. Hij zal datgene wat hij meet ook moeten benoemen. Dus meet hij als grens een sloot op of een heg; is het gebouw waar hij mee bezig is een woning of een fabriek. In die zin is landmeten voor een gedeelte ook het bedrijven van topografie of het inwinnen van en verwerken van data tot geo-informatie.

In de ruimere betekenis beslaat het werkveld echter meer dan enkel meten. Het verkavelen van grond, plaatsbeschrijving van gebouwen en allerhande constructies opmaken, schatten van verkoopwaardes van onroerend goed, algemene adviserende functie aangaande wettelijke bepalingen binnen het beroepenveld en dergelijke meer, behoren ook tot de reële beroepsuitoefening van de landmeter. Klik hier voor meer informatie.

Bekijk onze andere diensten