MONITORING & CONTROLE

Onze (werk) maatschappij is aan snelle veranderingen onderhevig. De claimcultuur neemt snel toe waardoor betrokken partijen bij projecten hier steeds vaker mee in aanraking komen. Deze ontwikkeling vloeit voornamelijk voort uit het feit dat de bebouwingsdichtheid in Nederland jaarlijks toeneemt. Hierdoor worden er meer juridische eisen gesteld door gemeenten en verzekeringsmaatschappijen aan opdrachtgevers. Dit vraagt om een zorgvuldige benadering en aanpak bij de uitvoering van ingrijpende bouw- en infra- werkzaamheden in de nabijheid van belendende bebouwing.

NEMEX voert landelijk onafhankelijke en nauwkeurige monitoring en controle metingen uit. Tot onze expertises behoren o.a. zettingsmetingen, trillingsmetingen, deformatiemetingen, waterpassingen en scheurmetingen.

Onderstaand staan een aantal van onze meest afgenomen diensten verder beschreven.

Zettingsmetingen

Wij voeren voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers (o.a. gemeenten, architecten, bouw- en constructiebedijven) zettingsmetingen uit. Het doel van de zettingsmetingen is het inzichtelijk maken van de zetting van gebouwen, kunstwerken of objecten. Dit soort werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd tijdens (ingrijpende) werkzaamheden waarbij er sprake is van een zettingsrisico voor de omlendende bebouwing.

Door voorafgaand aan de werkzaamheden hoogtemerken (vaak messing hoogtebouten) aan te brengen in objecten en deze vervolgens ten opzichte van elkaar en meerdere controlemerken in te meten wordt de hoogtepositie van deze objecten nauwkeurig (0.0001 m) vastgelegd. Op deze manier kunnen, door middel van een herhalingsmeting, eventuele toekomstige verticale bewegingen (z) worden waargenomen.

Al onze metingen worden standaard gekoppeld aan het NAP (Normaal Amsterdams Peil). De metingen worden uitgevoerd met een gecentificeerd en gecalibreerd waterpasinstrument van het merk Leica. Standaard wordt er voor deze werkzaamheden gebruikgemaakt van een zogenaamde doorgaande waterpassing. Hierdoor wordt de nauwkeurigheid van de meting gewaarborgd door middel van de registratie van een sluitfout.

Trillingsmetingen

Trillingen zijn kortdurende bewegingen van de bodem, van een gebouw of van een machine. Deze beweging kan voelbaar of zelfs hinderlijk zijn. Deze trillingen kunnen daarnaast ook schade veroorzaken aan gebouwen, doordat dit niet opgevangen kan worden door het materiaal waarvan het gebouw is gemaakt.

Onze opdrachtgevers zijn vaak vanuit de verzekering verplicht de trillingen die bepaalde werkzaamheden veroorzaken te monitoren. Hiervoor maken wij gebruik van de Axilog II van Leiderdorp Instruments. De Axilog is bedoeld voor metingen aan gebouwen met als doel de kans op schade te bepalen. De signaalverwerking van de Axilog is onder andere conform de SBR richtlijn “Schade aan gebouwen”. De Axilog meet de bewegingssnelheid van een object in de X- Y- en Z-richting.

Live monitoring

Doordat de Axilog uitgerust is met een interne modem, kan deze op afstand worden bediend, alsof de operator naast het apparaat staat. Daarnaast kunnen de actuele meetwaarden op afstand, real-time, door ons worden gevolgd. Zodra de ingestelde grenswaarden worden overschreden zal er direct een melding worden gemaakt. Ook kunnen de alarmen direct via een SMS of e-mail bericht worden verstuurd naar de uitvoerder of operator ter plaatse.

Deformatiemetingen

Naast zetting kan er ook sprake zijn van vervormingen en mutaties in bijvoorbeeld bepaalde muurvlakken. Om deze factoren inzichtelijk te maken kunnen wij een deformatiemeting uitvoeren. Hiermee kunnen veranderingen in de XYZ worden vastgelegd.

Door meetstickers of prisma’s aan te brengen op de te meten objecten en deze vervolgens in te meten met een van onze Total-station’s (Leica) wordt het mogelijk een volledige deformatiemeting uit te voeren. Desgewenst kan deze meting worden uitgevoerd in combinatie met een waterpasinstrument waardoor er een hogere nauwkeurigheid kan worden bereikt. Middels overzichtelijke rapportages worden de geconstateerde deformaties inzichtelijk gemaakt.

Onze werkwijze maakt het mogelijk een standaard netwerk te creëren waardoor eventuele herhalingsmetingen eenvoudig en nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd. Nadat er in overleg de signaleringswaarde en interventiewaarde worden bepaald, houden wij de bouw- en kunstwerken nauwlettend voor u in de gaten zodat er tijdig ingegrepen kan worden bij eventuele problemen.

Waterpassingen

Onder een hoogtemeting verstaan we het opmeten van het hoogteverschil tussen diverse punten, dit kan gemeten worden op verschillende manieren. De meest voorkomende hoogtemeting is de waterpassing. Deze meting voeren wij uit met behulp van een digitaal waterpasinstrument (Leica), waardoor een zeer hoge meetnauwkeurigheid wordt behaald.

Standaard leveren wij deze service ten opzichte van het NAP (Normaal Amsterdams Peil). Daarnaast kan een hoogtemeting worden uitgevoerd met behulp van een van onze GNSS-systemen. Het voordeel van een dergelijke meting is de eenvoud en de snelheid waarmee de benodigde meetgegevens vergaard kunnen worden. Echter is deze meetdata in de regel minder nauwkeurig dan wanneer wordt gewerkt met een digitaal waterpasinstrument.